THAI PROPERTY 99

รับฝากขายบ้าน บริหารโครงการ ทั่วประเทศ

THAIPROPERTY99.COM ตัวแทนขายด้านอสังหาริมทรัพย์ รับขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี

THAIPROPERTY99.COM  รับบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท มีทีมงานคุณภาพและช่องทางการตลาดเชิงรุก สามารถนำเสนอจุดขายของโครงการ ช่วยโครงการของท่านขายได้แน่นอน


ช่องทางการทำการตลาด และสิทธิประโยชน์ที่โครงการจะได้รับ มีดังนี้

1. ด้านงานขาย การตลาด และที่ปรึกษาโครงการ

 • 1.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าที่การตลาด จากทางบริษัทฯ ประจำอยู่ที่โครงการ จำนวน 1 – 2 ท่าน เป็นประจำทุกวัน
 • 1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทำหน้าที่รับลูกค้า ติดต่อประสานงาน เพื่อปิดการขาย
 • 1.3 เจ้าหน้าที่การตลาด คอยให้คำปรึกษาและวางแผนการตลาดทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึง การตลาดทางด้าน Digital Marketing และ Social Media ต่างๆ ดูแลภาพลักษณ์ ของโครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • 1.4 การกระตุ้นยอดขาย เช่น การจัดทำโปรโมชั้น การจัดทำส่วนลดพิเศษต่างๆ ทางบริษัทฯ จะนำเสนอแผนการตลาดให้ทางโครงการเป็นผู้อนุมัติ เป็นระยะๆ แล้วแต่ความเหมาะสม
 • 1.5 บริษัทฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทางโครงการรับทราบเดือนละ 1 ครั้งป็นอย่างน้อย หรือตามที่โครงการร้องขอมา
 • 1.6 จัดประชุมฝ่ายขาย ให้คำแนะนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • 1.7 ทางบริษัทฯ จะคอยให้คาแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในทุกๆ ด้าน เช่น ปัญหาการปิดลูกค้า ปัญหาด้านสินเชื่อต่างๆ
 • 1.8 การบริหารด้านสินเชื่อให้กับโครงการ บริษัทฯ จัดหาสถาบันการเงินให้แก่ผู้จะซื้อ ตลอดจนบริการด้านเอกสารสินเชื่อ และให้คำแนะนำแก่ผู้จะซื้อในด้านต่างๆ
 • 1.9 ทางบริษัทฯ ดูแลภาพรวมทั้งโครงการ การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบบ้าน รวมถึงการบริการหลังการขาย จนปิดโครงการ


2. ส่วนของค่าใช้จ่าย ภายในสำนักงาน (โครงการเป็นผู้รับผิดชอบหรือตามตกลง)

 • 2.1 ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
 • 2.2 ค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง ชำระตามการใช้งานจริง (อ้างอิงจากใบแจ้งหนี้)
 • 2.3 ค่ารับรองลูกค้าที่สำนักงาน เช่น น้ำดื่ม ชา กาแฟ
 • 2.4 ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สานักงาน วัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าใช้จ่าย ทางด้านการตลาด (โครงการเป็นผู้รับผิดชอบหรือตามตกลง)

 • 3.1 สื่อโฆษณา ทางอินเตอร์เน็ต
 • 3.2 ค่าโฆษณา ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รายเดือน และ รายสัปดาห์
 • 3.3 ค่าสื่อโฆษณาท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน ป้ายติดรถประจาทาง เป็นต้น
 • 3.4 ป้ายโฆษณารายทาง ติดตัังบนถนนสายหลัก และสายรองที่มุ่งเข้าสู่โครงการ
 • 3.5 ค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานขายต่าง ๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โบชัวร์
 • 3.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เช่น การออกบูธตามห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน และแหล่งชุมชนที่สาคัญต่างๆ
 • 3.7 ค่าใช้จ่ายในส่วนของโปรโมชั่น และ ของแถม

4. ค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษี และหน่วยงานราชการ (โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ)

 • 4.1 ภาษีที่หัก ณ.ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3
 • 4.2 ค่าภาษีป้าย รายเดือน รายปี ที่มีการติดตัังนอกเขตสำนักงานขาย
 • 4.3 ค่าอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการติดตัังป้าย
 • 4.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

5. ค่าใช้จ่ายด้านภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ (โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ)

 • 5.1 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (ถ้ามี)
 • 5.2 ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • 5.3 ค่าอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
 • 5.4 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (ตามตกลง)


6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าคอมมิชชั่น มีดังนี้

ค่าคอมมิชชั่น ค่า 5% – 8% คำนวณจากราคาที่จะซื้อจะขายกับอสังหาฯ ทุกประเภท หรือตามตกลง (อัตราค่าคอมมิชชั่นข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


7. ผลงาน

 • – โครงการบาหลีบีช (ลาดกระบัง – ฉะเชิงเฉรา ) เมื่อปี 2559
 • – โครงการเดอะเน็กซ์ วิลเลจ & พลาซ่า ( สะพานสี่ ) – ปัจจุบัน
 • – โครงการเดอะเน็กซ์ วิลเลจ บ่อวิน – สะพานสี่ (ในซอยสุพรรณ ) – ปัจจุบัน
 • – โครงการเดอะเน็กซ์ ลิฟวิ่ง ( สะพานสี่ ) – ปัจจุบัน

8. เงื่อนไขอื่นๆ

 • ระยะเวลาอายุสัญญา 12 เดือน
 • ประเมินผลงาน 3 – 6 เดือนก

อย่าลังเล ที่จะมอบหมายให้เรา บริหารโครงการ ของท่านในวันนี้ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
THAIPROPERTY99.COM เราคือที่ 1 ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อกรรมการผู้จัดการ สายด่วนโทร : 099-521-0500 (คุณรวีวรรณ เกษสุวรรณ์)